tin tức
tin tức

Thông báo số 2 về tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa năm học 2019 - 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HN

KHOA VIỆT NAM HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  10  tháng  4 năm 2020  

THÔNG BÁO SỐ 2

(Về việc tổ chức hội nghị SVNCKH cấp khoa năm học 2019-2020)

 

Thực hiện Thông báo số 125/TB-ĐHSPHN ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Trường ĐHSP Hà Nội về việc tổ chức hội nghị SVNCKH cấp khoa năm 2020, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa, khoa Việt Nam học thông báo một số công việc như sau:

1. Hạn cuối để sinh viên nộp BCKH là 16h ngày 07/05/2020.

2. Các BCKH nộp về khoa cần có:

- Báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn (cần được chế bản theo mẫu đính kèm dưới đây): gửi cho Trợ lí NCKH, TS. Đỗ Phương Thảo tại phòng 103 – D3 (ĐT: 0983 080 194).

- Báo cáo tóm tắt (bản mềm): gửi về hòm thư phuongthaovnh@gmail.com. Lưu ý: Tiêu đề thư ghi rõ: Họ tên SV/nhóm SV thực hiện, lớp, tên đề tài. Sinh viên không gửi báo cáo tóm tắt vào hòm thư sẽ không được chấm điểm báo cáo.

3. Hội nghị SV NCKH cấp khoa năm nay dự kiến không tổ chức ở phạm vi rộng nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Khoa sẽ thành lập Hội đồng đánh giá cấp khoa, tổ chức chấm điểm và họp trực tuyến để nghe các báo cáo viên trình bày ngắn gọn về nội dung báo cáo. Sau đó, khoa sẽ lựa chọn 02 báo cáo xuất sắc nhất để gửi tham dự cấp Trường.

         Đề nghị các sinh viên tham gia NCKH nộp báo cáo đúng thời hạn và đáp ứng đủ những yêu cầu nêu trên.

 

 

 

 

 

 

T/M Ban Chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa

(Đã kí)

 

 

 

GS.TS. Lê Huy Bắc

 

 

 

 

 

 

 

CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY ĐỐI VỚI

CÔNG TRÌNH DỰ THI SINH VIÊN NCKH

KHOA VIỆT NAM HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 

1. Đối với báo cáo toàn văn:

- Phải được đánh máy một mặt trên khổ A4. Số thứ tự của trang ở chính giữa trang, phía trên, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

- Các phần mục và tiểu mục phải được phân rõ và đánh số thứ tự. Các hình vẽ, bảng biểu, ảnh, sơ đồ minh họa cần đánh số thứ tự và kèm theo chú thích.

- Tên các tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết đúng theo tiếng nước đó.

- Một số quy định cụ thể:

MẪU 1: Trang bìa

Đóng bìa chính và bìa phụ có các thông tin sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Khoa Việt Nam học

 

 

CÔNG TRÌNH DỰ THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2020

 

Tên công trình:

Thuộc chuyên ngành:

Họ và tên sinh viên:

Lớp:

Người hướng dẫn:

Hà Nội, tháng 5/2020

 

MẪU 2: Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Đóng sau bìa phụ, không đánh số trang, có các thông tin sau:

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Về đề tài:

Của sinh viên:

Lớp:

1. Về nội dung, ý nghĩa của công trình:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về hình thức của công trình:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về thái độ, ý thức của sinh viên:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Những nhận xét, đề nghị khác: (Đồng ý/ Không đồng ý tham dự cấp Khoa)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm…

Người hướng dẫn

(kí và ghi rõ họ tên)

 

         Công trình phải có bản nhận xét của GVHD mới được coi là công trình hợp lệ.

MẪU 3: Nhận xét của Hội đồng khoa học cấp Khoa

Đóng sau Nhận xét của giáo viên hướng dẫn, không đánh số trang, có các thông tin sau (Đề nghị bỏ trống phần nội dung để Hội đồng viết nhận xét):

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP KHOA

Về đề tài:

Của sinh viên:

Lớp:

1. Về nội dung khoa học:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về phương pháp nghiên cứu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về hình thức trình bày:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Điểm chấm:

5. Được cộng điểm vào học phần:

Hà Nội, ngày … tháng … năm…

Giám khảo Hội đồng khoa học cấp Khoa

(kí và ghi rõ họ tên)

 

2. Đối với báo cáo tóm tắt: viết dưới dạng một bài báo khoa học; độ dài từ 6-10 trang; bố cục bao gồm: Tên đề tài, tên tác giả, tóm tắt phần mở đầu, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo; trình bày trên khổ giấy A4, font: Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1,3, lề trái 3,0, lề phải 2,0, lề trên 2,2, lề dưới 2,5.

Publish: 4/10/2020 - Views: 258 - Lastest update: 4/10/2020 6:21:28 PM
Related