tin tức
tin tức

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 (thông tin mới bổ sung ngày 24.8.2019)

Văn phòng Khoa Việt Nam học kính gửi các thầy cô và các em sinh viên thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020, thời gian thực hiện từ 26.8.2019 đến 13.12.2019.

1. Thời khóa biểu học kỳ 1 môn chung TKB MÔN CHUNG KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020.pdf

2. Thời khóa biểu học kỳ 1 K66 TKB KI 1(2019-2020) K66 VAN 30.7.2019.pdf

3. Thời khóa biểu học kỳ 1 K67 TKB KI 1(2019-2020) K67 VAN 30.7.2019.pdf

4. Thời khóa biểu học kỳ 1 K68 TKB KI 1(2019-2020) K68 VAN 30.7.2019.pdf

5. Thời khóa biểu K69 học kỳ 1 môn chung (mới cập nhật 24.8.2019) TKB -K69 MÔN CHUNG.pdf

6. Thời khóa biểu học kỳ 1 K69 TKB KI 1(2019-2020) K69 VAN 30.7.2019.pdf

Publish: 8/24/2019 - Views: 1417 - Lastest update: 8/24/2019 10:39:48 PM
Related