giới thiệu
lịch sử hình thành, sứ mệnh và tầm nhìn

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tiền thân là bộ môn Việt Nam học thuộc Khoa Ngữ văn, Khoa Việt Nam học được thành lập theo quyết định số 1732 ngày 27/9/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Sứ mệnh: Cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao và những sản phẩm khoa học trong lĩnh vực Việt Nam học; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

- Đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ Việt Nam học cho người Việt Nam và người nước ngoài.

- Giảng dạy tiếng Việt và các chuyên đề Việt Nam học cho người nước ngoài.

- Hợp tác, liên kết đào tạo ngành Việt Nam học với các học viện, trường đại học, cao đẳng trong nước và quốc tế.

- Tổ chức các chương trình nghiên cứu, hội nghị, hội thảo về đất nước, con người Việt Nam.

Tầm nhìn: Hướng đến việc trở thành một trung tâm giảng dạy, nghiên cứu chất lượng cao, có khả năng liên thông với các trường đại học trong khu vực và quốc tế, đóng vai trò tích cực trong nghiên cứu và giảng dạy ngành Việt Nam học.

 

   

   Cử nhân Việt Nam học trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Mr Horden-999-