giới thiệu
cơ cấu tổ chức

I. Chi ủy

Bí thư Chi bộ : TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó Bí thư chi bộ : TS. Trần Thị Hồng Nhung

Ủy viên : TS. Trần Văn Kiên

II. Ban chủ nhiệm

Trưởng Khoa : GS.TS. Lê Huy Bắc

Phó Trưởng Khoa : TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó Trưởng Khoa : TS. Phạm Thị Hà

III. Công đoàn

Chủ tịch : ThS. Trần Đăng Hiếu                           

IV. Danh sách cán bộ giảng viên

4.1. Các GS, PGS, TS công tác trước 2019

1. PGS.TS. Dương Tuấn Anh (Nguyên Phó Trưởng Khoa)

2. GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức (kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Địa lý – Du lịch)

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hà (Nguyên Trưởng Khoa từ 2002 đến 2008)

4. TS. Phùng Hữu Hải (giảng viên, công tác từ 2003 đến 2014)

5. PGS.TS. Trần Lê Bảo (kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Văn hóa)

6. PGS.TS. Đào Tuấn Thành (kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Lịch sử Văn minh & Quan hệ quốc tế)

7. ThS. Trần Thị Minh (Bộ môn Ngôn ngữ - Truyền thông)

8. ThS. Bùi Thị Thu Vân (Bộ môn Du lịch)

9. TS. Nguyễn Thị Thu Nguyên (Bộ môn Ngôn ngữ - Truyền thông)

4.2. Bộn môn Ngôn ngữ - Truyền thông

1. TS. Phạm Thị Hà

2. PGS.TS. Lê Quang Hưng (Nguyên Trưởng Khoa từ 2008 đến 2015)

3. TS. Phạm Thị Mai Hương

4. ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ (NCS)

5. ThS. Hoàng Thị Hiền Lê (NCS)

6. TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Phụ trách Bộ môn

7. ThS. Đỗ Phương Thảo (NCS)

4.3. Bộ môn Văn hóa

1. TS. Mai Thị Hạnh

2. TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

3. TS. Ngô Thị Diễm Hằng - Trợ lý Nghiên cứu khoa học

4. TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

5. ThS. Nguyễn Thùy Linh (NCS)

6. TS. Nguyễn Văn Thắng

7. TS. Hà Đăng Việt – Phụ trách Bộ môn 

4.4. Bộ môn Du lịch

1. TS. Đặng Thị Phương Anh – Phụ trách Bộ môn

2. GS.TS. Lê Huy Bắc

3. ThS. Cao Hoàng Hà – Trợ lý văn thể

4. ThS. Trần Đăng Hiếu (NCS)

5. TS. Trần Văn Kiên - Trợ lý Nghiệp vụ

6. TS. Trần Thị Hồng Nhung – Trợ lý Đào tạo

7. TS. Phạm Thị Thúy – Trợ lý Sau đại học

4.5. Tổ Văn phòng

1. ThS. Phạm Thị Thùy Linh (NCS)

2. ThS. Trần Thị Bích Vân – Trợ lý thiết bị

V. Các tổ chức Đoàn TNCSHCM

5.2. Liên Chi đoàn

Bí thư : ThS. Nguyễn Thùy Linh (NCS)

Phó Bí thư  : ThS. Hoàng Thị Hiền Lê (NCS)

5.1. Chi đoàn Cán bộ

Bí thư  : TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó Bí thư  : TS. Đặng Thị Phương Anh