giới thiệu
cơ cấu tổ chức

I. Chi bộ

Bí thư Chi bộ : TS. Nguyễn Văn Thắng

Phó Bí thư Chi bộ : TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

                                  TS. Phạm Thị Thúy

II. Ban chủ nhiệm

Trưởng Khoa : GS.TS. Lê Huy Bắc

Phó Trưởng Khoa : TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

                                  TS. Nguyễn Văn Thắng

III. Công đoàn

Chủ tịch : ThS. Bùi Thị Thu Vân                         

IV. Các tổ bộ môn

4.1. Các GS, PGS, TS công tác trước 2017

1. PGS.TS. Dương Tuấn Anh (Nguyên Phó Trưởng Khoa)

2. PGS.TS. Trần Lê Bảo (kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Văn hóa)

3. GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức (kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Địa lý – Du lịch)

4. PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hà (Nguyên Trưởng Khoa từ 2002 đến 2008)

5. TS. Phùng Hữu Hải - Giảng viên Văn học nước ngoài từ 2003 đến 2014

6. PGS.TS. Đào Tuấn Thành (kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Lịch sử Văn minh & Quan hệ quốc tế)

4.2. Tổ Tiếng Việt – Văn học

1. TS. Phạm Thị Hà

2. PGS.TS. Lê Quang Hưng (Nguyên Trưởng Khoa từ 2008 đến 2015)

3. TS. Phạm Thị Mai Hương

4. ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ 

5. ThS. Hoàng Thị Hiền Lê

6. ThS. Trần Thị Minh

7. TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Tổ trưởng

8. TS. Nguyễn Thị Thu Nguyên – Trợ lý Nghiên cứu khoa học

9. ThS. Đỗ Phương Thảo

4.3. Tổ Văn hóa

1. GS.TS. Lê Huy Bắc

2. TS. Mai Thị Hạnh

3. TS. Ngô Thị Diễm Hằng

4. TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

5. ThS. Nguyễn Thùy Linh

6. TS. Nguyễn Văn Thắng

7. ThS. Trần Lê Hà Thu

8. TS. Hà Đăng Việt – Tổ trưởng 

4.4. Tổ Địa lý – Du lịch

1. ThS. Đặng Thị Phương Anh

2. ThS. Cao Hoàng Hà – Trợ lý văn thể

3. ThS. Trần Đăng Hiếu - Trợ lý Nghiệp vụ

4. ThS. Trần Thị Hồng Nhung – Tổ trưởng & Trợ lý Đào tạo

5. ThS. Bùi Thị Thu Vân

4.5. Tổ Lịch sử văn minh & Quan hệ quốc tế

1. TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trợ lý Tài chính

2. TS. Trần Văn Kiên

3. TS. Hồ Công Lưu (giảng viên kiêm nhiệm)

4. TS. Phạm Thị Thúy – Tổ trưởng

4.6. Tổ Văn phòng

1. ThS. Phạm Thị Thùy Linh

2. ThS. Trần Thị Bích Vân – Trợ lý thiết bị

V. Các tổ chức Đoàn

5.2. Liên Chi đoàn

Bí thư : ThS. Nguyễn Thùy Linh

Phó Bí thư  : ThS. Hoàng Thị Hiền Lê

5.1. Chi đoàn Cán bộ

Bí thư  : TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó Bí thư  : ThS. Đặng Thị Phương Anh