dành cho sinh viên
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

     THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

 

STT

Các nội dung nghiên cứu của sinh viên

Số lượng

1

Số Hội nghị SVNCKH cấp Khoa

11

2

Số báo cáo tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Khoa

556

3

Số báo cáo đăng trong kỷ yếu HN SVNCKH cấp Trường

26

4

Số báo cáo đươc giải thưởng SVNCKH cấp Trường

7

5

Số báo cáo được giải thưởng SVNCKH cấp Bộ

2