tin tức
tin tức

TIỂU BAN THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC K25 (2015-2017)

 

  Hà Nội, ngày 28  tháng 8  năm 2016

 

TIỂU BAN THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC K25 (2015-2017)

Chuyên ngành: Việt Nam học

                 Mã số: 60220113              (Hội đồng có 05 thành viên)

Ban chủ nhiệm khoa

              (Đã kí)

 

 

- Thời gian thông qua đề cương: Tuần 1 tháng 11 năm 2016

 

 

Publish: 9/22/2016 - Views: 879 - Lastest update: 9/22/2016 6:12:00 PM
Related