tư liệu
địa - du lịch

Kinh tế biển Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập (Vietnam’s marine economy during integration and innovation)

Located beside a large maritime territory with abundant natural resources and having dense population in coastal regions, Vietnam has many favorable conditions for development of marine economy. Based on these, in recent years, the country's maritime economy has high growth rate. The powerful transformation of the national economy also reinvigorates the development of these economic sectors. Sea economy really becomes a vital part of Vietnam’seconomy in the era of innovation and integration. However, the development process of Vietnam’s maritime economy is not without obstacles. This small article will introduce the outline on potentials, history and current status of Vietnam’s marine economic development to find out the most effective solutions for sustainable development in forthcoming time.

Với một vùng biển rộng lớn và giàu tài nguyên, lại có dân cư tập trung đông đúc khu vực ven biển, Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển nền kinh tế biển. Trên cơ sở đó, trong những năm gần đây, kinh tế biển của nước ta đã có mức tăng trưởng khá trên hầu hết mọi lĩnh vực. Những chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế quốc gia càng tiếp thêm sức mạnh cho sự phát triển các ngành kinh tế biển. Kinh tế biển thực sự trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong thời kì đổi mới và hội nhập. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế biển Việt Nam không phải không có những trở ngại. Bài viết này giới thiệu khái quát về tiềm năng, lịch sử khai thác và hiện trạng phát triển các ngành kinh tế biển Việt Nam để từ đó đưa ra những định hướng chung nhất cho sự phát triển bền vững trong thời gian sắp tới.

ThS. Trần Hồng Nhung

Toàn văn bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015

Kinh tế biển Việt Nam - Trần Hồng Nhung.pdf

Publish: 10/17/2017 - Views: 3247 - Lastest update: 10/17/2017 6:00:54 PM
Related