dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học
 TS. Mai Thị Hạnh

Học vị : Tiến sĩ Văn hóa dân gian

Tổ bộ môn: Văn hóa

Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội, nhà D3, 136 Xuân Thủy, Cầu   Giấy, Hà Nội

E-mail: maihanhvnh@gmail.com

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 • 2003, Cử nhân Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2006, Thạc sĩ Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2016,  Tiến sĩ Văn hóa dân gian, Khoa Văn hóa học – Học viện Khoa học Xã hội
 • Tên luận án : Bản hội trong Đạo Mẫu: tạo lập vốn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi
 • Hướng dẫn khoa học : GS.TS. Ngô Đức Thịnh
 • Từ 2006 đến nay, Giảng viên khoa Việt Nam học.

GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

 •  Phong tục Việt Nam: 30 – 45 tiết
 • Tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam: 30- 45 tiết
 • Lễ hội truyền thống: 30 tiết
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam: 30- 45 tiết

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Văn hóa truyền thống (phong tục, tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội)
 • Văn hóa đương đại
 • Văn hóa dân gian ứng dụng
 • Giới

TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC ĐÃ THỈNH GIẢNG

 • Đại học Văn hóa Hà Nội (cử nhân)
 • Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội (cử nhân)
 • Cao đẳng Hải Dương

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 * Sách

 • 2017, Mai Thị Hạnh – Song Thu. Những người con của Mẫu, Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Kim Loan, Nxb Thế Giới, 146p
 • 2016, Lê Quang Hưng, Nguyễn Văn Thắng, Mai Thị Hạnh. Sự biến đổi văn hóa truyền thống vùng ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa, NXB Thế giới, 315p
 • 2013, Lương Thị Thoa, Trần Nam Chung, Mai Thị Hạnh. Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Nxb Chính trị Quốc gia, 149p.
 • 2009, Mai Thị Hạnh, Trần Văn Kiên.  Chuyên đề ôn tập và luyên thi Lịch sử 12 (tài liệu tham khảo). Nxb. Hà Nội, 211p.

 * Bài báo chuyên ngành

 • 2017, Mai Thị Hạnh. Việc tạo lập vốn xã hội của các thành viên bản hội Đạo Mẫu trong xã hội đương đại. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại (Trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu), Nxb Thế Giới, pp. 58- 80
 • 2016, Mai Thị Hạnh. Khía cạnh kinh tế của cộng đồng tôn giáo trong bối cảnh xã hội đương đại: nhìn từ bản hội Đạo Mẫu, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, Số 2, pp.40-61
 • 2015, Mai Thị Hạnh. Bản hội Đạo Mẫu: quan niệm và loại hình, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Số 377, pp80-84
 • 2015, Mai Thị Hạnh. Vốn xã hội, vấn đề cần quan tâm, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, Số 372, pp. 31-34
 • 2015, Mai Thị Hạnh. Đồng thầy: Từ năng lực đặc biệt đến quyền lực trong bản hội Đạo Mẫu, Tạp chí Văn hoá dân gian, Số 3, pp.50-63
 • 2014, Mai Thị Hạnh. Bản hội trong Đạo Mẫu: Sự hình thành, đặc trưng và vai trò của nó - tiếp cận từ lý thuyết phân tích mạng lưới xã hội, in trong Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ bản sắc và giá trị, Nxb ĐHQG TP HCM, pp.17-27
 • 2014, Mai Thị Hạnh. Lễ hội truyền thống các xã ngoại thành Hà Nội: Những phương diện biến đổi, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Lễ hội cộng đồng: truyền thống và biến đổi (Communal festivals: Traditions and changes), Nxb TPHCM
 • 2014, Mai Thị Hạnh. Chùa online và vấn đề hiện đại hóa Phật giáo trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương đại, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, pp46-59
 • 2013, Mai Thị Hạnh. Sức mạnh mềm của văn hóa: trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm, Volume 58, number 6B.
 • 2013, Mai Thị Hạnh. Chủ nghĩa yêu nước trong Đạo Mẫu qua nghiên cứu trường hợp Kinh Đạo Nam, Tạp Chí Nghiên cứu Văn hóa, Số 3, pp18-24
 • 2012, Mai Thị Hạnh. Sự biến đổi của quan hệ vợ chồng hiện nay qua nghiên cứu mô hình người chủ gia đình, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Thực trạng và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập”, Đại học Văn hóa Hà Nội, pp303-309
 • 2008,  Mai Thị Hạnh. Những điểm tương đồng và khác biệt trong sự truyền bá đạo Công giáo vào Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Số 11, pp71-76
 • 2008, Mai Thị Hạnh. Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở Đông Nam Á , Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 11, pp68-73

 * Báo cáo hội thảo

 • 2016, Xã hội dân sự tạo nguồn vốn xã hội cho phát triển: một nghiên cứu nhân học về vai trò của bản hội đối với đời sống của các tín đồ Đạo Mẫu trong xã hội Việt Nam đương đại, Hội thảo Vai trò của xã hội dân sự trong phát triển xã hội, kinh tế và văn hóa của Việt Nam, Hà Nội ngày 14 và 15.04.2016
 • 2015, Vốn xã hội trong phát triển kinh tế của các thành viên bản hội Đạo Mẫu, Tham luận trình bày tại Hội thảo Quốc tế Nhân học ở Việt Nam: lịch sử, hiện trạng và triển vọng
 • 2012, Sự biến đổi của phong tục hôn nhân và tang ma một số xã ngoại thành Hà Nội dưới tác động của đô thị hóa, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4.
 • 2012, Kiến trúc “Tiền Phật- hậu Thánh” ở đồng bằng châu thổ Bắc Bộ và biểu hiện của nó ở chùa Thầy, Hội thảo Chùa Thầy và chư Thánh Tổ sư
 • 2011, Sự biến đổi của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên dưới tác động của đô thị hóa, Hội thảo Quốc tế Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại: trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • 2017, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận và lên tiếng ủng hộ quyền của con của cha mẹ có con là LGBT, Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam tài trợ, Viện iSEE (Thành viên)
 • 2014, Tác động của phát triển đô thị đối với sự biến đổi văn hóa gia đình, dòng họ, làng xã người Việt đương đại (Đề tài cấp Bộ), Mã số B2011-17-07 (Thành viên)
 • 2011, Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay (Đề tài cấp Bộ), Mã số B208-17-148 (Thành viên)