dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học
 1. Họ và tên: TRẦN ĐĂNG HIẾU
 2. Năm sinh: 1976
 3. Giới tính: Nam
 4. Học vị: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2008
 

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

- Khoa học Tự nhiên

- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ          

- Khoa học Y dược                     

- Khoa học Xã hội

- Khoa học Nhân văn x

- Khoa học Nông nghiệp

Mã chuyên ngành KH&CN:

 6

0

2

6

7

Tên gọi: Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung

 

6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia hoặc tương đương)

7. Địa chỉ nhà riêng:

Điện thoại NR: ; CQ: ; Mobile: 0903298729

E-mail: hieutran.dhsp@gmail.com

8. Cơ quan công tác:

  • Tên cơ quan: Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Tên người đứng đầu: GS.TS. Nguyễn Văn Minh               
  • Địa chỉ cơ quan: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại:  0437549039
  • Fax:
  • Website: htttp://www. vns.hnue.edu.vn

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Khoa Du lịch, Viện ĐH Mở Hà Nội

Du lịch

2000

Thạc sỹ

Khoa Du lịch học, Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

Du lịch

2008

Tiến sỹ

 

 

 

Thực tập sinh khoa học

 

 

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

IELTS

Khá

Khá

Khá

Khá


11. Quá trình công tác

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

2007 - 2009

Giảng viên thỉnh giảng

Du lịch, Văn hóa

Viện ĐH Mở Hà Nội

2009 - nay

Giảng viên

Du lịch, Văn hóa

Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

 

 

 

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

 

Thế mạnh tài nguyên du lịch nhân văn vùng Tây Nguyên

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, ISSN 1859-4042, số 1(17), 2015, tr.17-25

2015

 

Đánh giá phát triển du lịch tỉnh Gia Lai bằng phân tích S.W.O.T

 

Tạp chí Địa lý nhân văn

2016

 

Phương pháp nghiên cứu liên ngành và khu vực học trong nghiên cứu phát triển du lịch

 

Tạp chí Đại học Sư phạm Hà Nội

2017

 

“Tục nhuộm răng đen của người Việt cổ”

Tác giả

Travellive/ Nhà xuất bản thế giới, 96/GP-XBDS-BIN

tháng 4 năm 2008

 

ẩn nhà mồ Tây NguyênKỳ 1: Sự sống là bất tử

Tác giả

Travellive/ Nhà xuất bản thế giới, 96/GP-XBDS-BIN

tháng 5 năm 2008

 

Bí ẩn nhà mồ Tây Nguyên – Kỳ 2: Nhà mồ của các tộc người Tây Nguyên

Tác giả

Travellive/ Nhà xuất bản thế giới, 96/GP-XBDS-BIN

tháng 6 năm 2008

 

“Trang phục cung đình triều Nguyễn”

Tác giả

Travelive/ Nhà xuất bản thế giới, 96/GP-XBDS-BIN

tháng 1 năm 2009

 

 

 

 

 

3

Hội nghị quốc tế

 

 

 

4

Hội nghị quốc gia

 

 

 

 

Hoàng thành Thăng Long trong phát triển du lịch Thủ đô

Tác giả

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển – Đại học Quốc gia Hà Nội

2012

5

Sách chuyên khảo

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

 

 

2

 

 

 

 

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch, hoạch định không gian và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch ở Tây Nguyên

Mã số đề tài: TN3/T18

Thời gian thực hiện đề tài: - Theo Hợp đồng đã ký kết: 36 tháng, từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 9 năm 2015 - Thực tế thực hiện: 36 tháng, từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 9 năm 2015

Thuộc: Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước: “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”, Mã số KHCN-TN3/11-15 (Chương trình Tây Nguyên 3).

Đã nghiệm thu

 

 

 

 

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, ...)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

 

 

2

 

 

 

 

 


17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

 

 

2

 

 

 

 

 

18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)

TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo vệ thành công

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

  • Kinh tế Du lịch, Văn hóa Du lịch