dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học
TS. Hà Đăng Việt

Học vị: Tiến sĩ Ngữ văn

Email: hadangvietvns@gmail.com

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 • 2002, Cử nhân Hán Nôm, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2006, Thạc sĩ Ngữ văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2014, Tiến sĩ Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2002-2006, Giảng viên Khoa Ngữ văn, Đại học Khoa học, Đại học Huế.
 • 2007 đến nay, Giảng viên Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội.

GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

 * Đại học

 • Chữ Nôm chuyên ngành : 60 tiết (Đại học Khoa học Huế)
 • Hán Nôm cơ sở : 30 tiết (ĐHSP HN, TC Phật học)
 • Văn bản Hán văn Việt Nam: 30 tiết (ĐHSP HN)
 • Văn bản Hán Văn Trung Hoa : 60 tiết (ĐHSP HN, HVPG VN)
 • Thơ ca Trung Hoa : 60 tiết (TC Phật học)
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam : 30 tiết (ĐHSP HN)
 • Hán Nôm (cho SV Lịch sử CLC) : 45 tiết (ĐHSP HN)
 • Tiếng Việt (cho người nước ngoài) : ĐSPHN, ĐHNT
 • Từ Hán Việt (chuyên đề tự chọn cho SV nước ngoài) : ĐHSP HN

 * Sau đại học 

 • Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam : 45 tiết (ĐHSP HN)
 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học : 45 tiết (ĐH Chu Văn An, Thành Đông)

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 •  Ngữ văn
 •  Hán Nôm
 •  Văn hóa
 •  Khu vực học
 •  Phong thủy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ THỈNH GIẢNG

 • Đại học Khoa học Huế
 • Học viện Phật giáo Việt Nam
 • Trung cấp Phật học
 • Đại học Ngoại Thương
 • Đại học Chu Văn An
 • Đại học Thành Đông

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 * Sách (viết và dịch)

 • 2016, Lí thuyết và thực hành chữ Nôm – đồng tác giả, Nxb ĐHQG HN.
 • 2014, Từ điển giải thích điển cố văn học trong nhà trường – đồng tác giả, Nxb GDVN.
 • 2011, Giáo trình Văn bản Hán văn Việt Nam – đồng tác giả, Nxb GDVN.
 • 2007, Giáo trình Ngữ văn Hán Nôm (tập 1) – đồng tác giả, Nxb ĐHSP. Giáo trình Ngữ văn Hán Nôm (tập 2) – đồng tác giả, Nxb ĐHSP.
 • 2007, Giáo trình Ngữ văn Hán Nôm (tập 3) – đồng tác giả, Nxb ĐHSP.
 • 2006, Giáo trình Nguyên lí triết học chủ nghĩa Mác (dịch), Nxb CTQG.
 • 2005, Thi, từ, khúc cách luật cương yếu (dịch) – ĐHSP HN.

 * Bài báo chuyên ngành

 • 2016, Khai thác di văn Hán Nôm trong hoạt động du lịch tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, (đồng tác giả), Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia Vai trò của Hán Nôm trong văn hóa đương đại. (Tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ngày 27/8/2016).
 • 2014, Phan Phu Tiên, Chu Xa và bộ “Việt âm thi tập”, Hội thảo Khoa học Nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam (Lịch sử - Tác giả - Văn bản), ĐHSP Hà Nội.
 • 2013, “Tự Đức Thánh chế tự học giải nghĩa ca – từ điển song ngữ Hán Nôm có tính bách khoa thư” (đồng tác giả), Tạp chí Hán Nôm, (số 1/ 2013).
 • 2013, “Tư tưởng Trung dung qua cái nhìn lịch đại” (đồng tác giả), Tạp chí Khoa học, (số 6b/ 2013), ĐHSP Hà Nội [ISSN 0868-3719].
 • 2013, Nghiên cứu thi tuyển Việt Nam (một số vấn đề lịch sử - tác giả - văn bản) - đồng tác giả, Nxb ĐHSP.
 • 2012, “Loại thư song ngữ Hán – Nôm: sự bù đắp tri thức cho Hán học Việt Nam thế kỉ XIX”, Tạp chí Khoa học, (số 6/ 2012), ĐHSP Hà Nội.
 • 2010, “Mạn đàm về chữ Nho, Kỉ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Việt Nam học, ĐHSP Hà Nội.
 • 2006, “Tự Đức thánh chế tự học giải nghĩa ca và vấn đề chuẩn hoá chữ Nôm thời Nguyễn”, Hội thảo khoa học Quốc tế về chữ Nôm, Huế.
 • 2005, “Chữ Hán ở Việt Nam”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Giảng dạy Hán Nôm trong trường ĐHSP toàn quốc, Nxb ĐHSP.

 * Đào tạo thạc sĩ

 • 2017, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hán văn Việt Nam thế kỉ XIX qua Nam phương danh vật bị khảo, Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2017, Huỳnh Văn Thắng, Di văn Hán Nôm tại các di tích văn hóa Phật giáo huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định, Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Đang hướng dẫn, Thích Trí Thịnh (pháp danh); Cao học K26 Khoa Ngữ văn.
 • Đang hướng dẫn, Tống Minh Vương; Cao học K26 Khoa Việt Nam học.

 * Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu chữ Nôm trong các từ điển Hán Nôm thế kỉ XIX, Đề tài KHCN cấp Trường mã số SPHN – 11 – 31 (chủ trì).
 • 2012, Địa chí Sóc Sơn, Hà Nội (thành viên), Đề tài KHCN do Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ KHĐT chủ trì, 2012.
 • 2012,  Nghiên cứu so sánh các bản sao và xác lập thiện bản bộ Toàn Việt thi lục – Tổng tập thi ca chữ Hán lớn nhất Việt Nam thời trung đại – Đề tài KHCN cấp Bộ, mã số B2012- 17 -27. (Thành viên).
 • Nghiên cứu phần chữ Hán trong trong các từ điển Hán Nôm thế kỉ XIX, Đề tài KHCN cấp Trường mã số SPHN – 16 –  (chủ trì).