dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Thùy Linh

Học vị : Thạc sĩ Việt Nam học

E-mail: thuylinh7987@gmai.com

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 • 2009, Cử nhân Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2012, Thạc sĩ Việt Nam học, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 •  Hiện đang theo học Nghiên cứu sinh tại Đại học Văn hóa Hà Nội.
 • Từ 2009 đến nay, Giảng viên khoa Việt Nam học.

GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

 • Phương pháp Nghiên cứu Văn hóa  : 30-45 tiết
 • Tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa : 45 tiết
 • Tiếng Việt Văn hóa : 45tiết
 • Nghệ thuật truyền thống : 30 tiết
 • Văn hóa ẩm thực Việt Nam : 30 tiết

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Lễ hội truyền thống và lễ hội đương đại
 • Ẩm thực Việt Nam
 •  Các dân tộc Việt Nam
 •  Phương pháp nghiên cứu văn hóa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ THỈNH GIẢNG

 • Đại học Quảng Tây (Trung Quốc)

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 * Sách

 • 2014, Nhiều tác giả. Sắc diện văn hóa dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc, NXB Giáo dục.

 * Bài báo chuyên ngành

 • 2016, Tín ngưỡng thờ Tổ Nghề từ làng ra phố (nghiên cứu trường hợp cộng đồng nghề ở làng Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh và phố Hàng Đồng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2014, Vai trò của Hội đồng niên tuổi 49 trong tổ chức Hội giỗ tổ đúc đồng Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh.  Tạp chí Khoa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2013, Tính cộng đồng trong gia đình đô thị hiện nay – nhìn từ nguồn gốc và thành phần dân cư (Nghiên cứu trường hợp tại khu phố Hàng Đồng, Hoàn Kiến, Hà Nội). Tạp chí Nhân học và Bảo tàng - số 1.
 •  2011, Nhận thức về di tích và quản lý di tích của cộng đồng Cổ Loa. Tạp chí Toàn cảnh và Sự kiện, số 5.

 * Báo cáo Hội thảo

 * Hội thảo quốc tế

 • 2016. Tổ chức và biểu diễn các hoạt động văn nghệ dân gian tại khu vực phổ cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hiện nay. Hội thảo quốc tế Việt Nam học.
 • 2015, Phát huy vai trò cộng đồng dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch văn hóa tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Hội thảo quốc tế  “Kinh tế và văn hóa xã hội của các dân tộc thiểu số trong Bối cảnh hội nhập ASEAN”.
 • 2012, Một số tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến hành vi ứng xử của người dân đối với không gian và cảnh quan di tích (nghiên cứu trường hợp tại khu di tích Cổ Loa, Hà Nội), Hội thảo Việt Nam học lần thứ 4.
 •  2011, Biến đổi của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt dưới tác động của quá trình đô thị hóa, (Khảo sát tại Võng La, Đông Anh, Hà Nội), (viết chung), Hội thảo khoa học quốc tế: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại (nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Việt Nam).

 * Hội thảo trong nước

 • 2016, Nguyễn Thùy Linh, Hà Đăng Việt: Khai thác di văn Hán Nôm trong hoạt động du lịch tại Văn Miếu. Hội thảo Hán Nôm.
 • 2015, Sức hấp dẫn của hoạt động du lịch văn hóa tại biển đảo đối với sinh viên hiện nay (Nghiên cứu trường hợp sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam và Đại học Quảng Tây, Trung Quốc), Hội thảo "Văn hóa biển đảo : Nguồn lực phát triển bền vững và giáo dục chủ quyền biển bảo trong trường học".
 • 2015, Hoạt động sản xuất và kinh doanh làng nghề từ làng ra phố (Nghiên cứu cộng đồng nghề ở làng Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh và phố Hàng Đồng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hội thảo Việt Nam học - Những phương diện truyền thống và biến đổi, Hà Nội - Tháng 8/2015.

 * Đề tài nghiên cứu khoa học

 • 2013, Quản lý văn hóa trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế: Đề tài cấp Nhà nước KX03/13 (Tham gia thực hiện).
 • 2013, Vai trò của cộng đồng Cổ Loa trong bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa tại khu di tích Cổ Loa, Hà Nội, Đề tài cấp trường, SPHN 13 – 318 (Chủ nhiệm đề tài).