dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học
TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Học vị: Tiến sĩ Văn học

E-mail: thuhoaisphn@gmail.com

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 • 2002, Cử nhân Ngữ văn, Trường Đại học Sư pham Hà Nội.
 • 2006, Thạc sĩ Ngữ văn (Văn học Việt Nam), Trường Đại học Sư pham Hà Nội.
 • 2012, Tiến sĩ Ngữ văn (Văn học Trung Quốc), Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc.
 • Từ 2012 đến nay, Giảng viên khoa Việt Nam.

 GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

* Đại học

 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Dân tộc học đại cương
 • Các tộc người ở Việt nam
 • Lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội
 • Văn hóa ẩm thực Việt Nam

 Sau đại học

 • Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Văn hóa các tộc người thiểu số ở Việt Nam
 • So sánh văn hóa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ THỈNH GIẢNG

 • Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách (viết và dịch):

 • 2016, Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh, Nxb Chính trị quốc gia (viết chung).

 Bài báo chuyên ngành

 • 2017. Thành tựu và những vấn đ đặt ra trong nghiên cứu giao tiếp xuyên văn hóa ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XXI Tạp chí Giáo dục và Nghệ thuật (Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương), số 20.
 • 2017. Hành trình Cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN: Nhìn lại và đi tới, Tạp chí Cộng sản, số 2/2017.
 • 2017. Điện Biên trong truyện ngắn Du An (viết chung với Phạm Hà Nam), Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 391.
 • 2016. Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen Điện Biên: nghi lễ và quan niệm nhân sinh, Kỷ yếu Hội thảo Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam.
 • 2016. Nghiên cứu giao tiếp xuyên văn hóa ở Trung Quốc và những kinh nghiệm cho Việt Nam, Thông báo văn hóa của Viện Văn hóa dân gian, tháng 10-2015.
 • 2016. Giáo dục đa văn hóa với việc bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số- những gợi ý cho Việt NamSách: Giảng dạy và Nghiên cứu Việt Nam học và Tiếng Việt, Nxb ĐHQG T.p Hồ Chí Minh, 2016.
 • 2015. Vai trò của phụ nữ trong quản lý chính quyền cấp cao Việt NaMm, Kỷ yếu Hội thảo KH quốc gia: Nữ quyền – Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2014. Tăng cường công tác nghiên cứu và giảng dạy văn học địa phương – một trong những yếu tố quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững văn hóa vùng Tây Bắc, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về Văn học Tây Bắc, Trường ĐH Tây Bắc – 4/2014.
 • 2013. Bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số: Vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong phát triển bền vững ở Việt Nam Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 5-2014.
 • 2011. Sứ mệnh của khoa học xã hội và nhân văn ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XXI (viết chung với Nghiêm Đình Vỳ), Tạp chí Thông tin đối ngoại, số 4-2011.
 • 2007. Khai thác yếu tố đối thoại trong dạy học tiểu thuyết Số đỏ trong trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, Số 4/2007.
 • 2006. Các sắc thái trào phúng trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, Tạp chí ĐHSP Hà Nội, Số 5/2006.

ĐÀO TẠO THẠC SĨ

 • 2017, 陈成(Trần Thành), So sánh văn hóa thưởng trà của người Trung Quốc và người Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Sở Vận Trà quán (Hồ Bắc, Trung Quốc) và Tâm trà quán (Hà Nội, Việt Nam)), Trường ĐHSP Hà Nội.
 • 2017,  Nguyễn Thị Phương Thanh, Văn hóa đọc của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay dưới góc nhìn quản lý văn hóa , Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương.
 • 2015, Bang Jeon Yun, Sự tiếp nhận làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) ở giới trẻ Việt Nam qua một số phương diện tiêu biểu (Nghiên cứu trường hợp sinh viên một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội), Trường ĐHSP Hà Nội.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • 2017. Sưu tầm và xuất bản thành ấn phẩm sáng tác của cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên (văn học dân gian và văn học viết), Đề tài cấp tỉnh – tỉnh Điện Biên, mã số: ĐT-14-11 (Chủ nhiệm).
 • 2015. Thi học cổ điển Trung Hoa (Học phái, phạm trù, mệnh đề), Đề tài cấp Nhà nước – Quỹ Nafosted, mã số: VII 1.1--2012.05 (Thành viên).
 • 2007. Vai trò của Đoàn thanh niên trong giáo dục truyền thống cho sinh viên, đề tài cấp trường, mã số: SP-2002-20 (Chủ nhiệm).

HÌNH ẢNH