dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học
TS. Nguyễn Thị Thu Nguyên

Học vị: Tiến sĩ

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 • 2001, Cử nhân Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2004, Thạc sĩ Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2015,  Tiến sĩ Ngữ văn, Đại học Bordeaux-Montaigne, Cộng hoà Pháp.
 • 2003-2005, Nghiên cứu viên tại Trung tâm công nghệ giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 2005-nay, Giảng viên tại khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội.

GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

Đại học

 • Văn học trung đại Việt Nam
 • Chuyên đề: Bản sắc văn hóa Việt Nam

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Văn học Pháp, Pháp ngữ và so sánh
 • Văn học trung đại Việt Nam, văn học hiện đại Việt Nam
 • Hình ảnh, hình tượng và biểu trưng
 • Huyền thoại trong văn học và trong văn hóa

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 * Sách (viết và dịch)

 • 2016, Sách Văn 6, Văn 7 (viết chung), Nhóm Cánh Buồm, NXB Tri Thức.
 • 2010, Phương pháp đọc hiểu tiếng Việt (Nguyễn Thị Thu Nguyên, Wei Fan Zhou, Lu Jin Ying, Wei Chang Fu), Nhà Xuất bản Trùng Khánh, Trung Quốc.
 • 2009, Hỏi -Đáp tác phẩm văn học nhà trường THPT (Viết chung), NXB Giáo dục.
 • 2008, Hợp lưu các dòng tâm lí học giáo dục (Viết chung). NXB Tri Thức. Hà Nội.
 • 2006, Văn học Việt Nam sau 1975 - Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy (Viết chung). NXB Giáo dục. Hà Nội.