dành cho cán bộ
lý lịch khoa học
 

ThS. Trần Lê Hà Thu

Học vị: Thạc sỹ

Email: hathu0911@gmail.com

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY
 • 2010, Cử nhân Hán ngữ sư phạm, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2012, Thạc sĩ Hán ngữ quốc tế, Đại học Hoa Đông, Thượng Hải, Trung Quốc .
GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY
 • Giáo trình Văn hóa Phương Đông: 30 tiết (Khoa Việt Nam học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội)
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH
 • Văn hóa Phương Đông, văn hóa Trung Quốc
 • Hà Nội học
 • Tiếng Trung Quốc (lý thuyết và thực hành)
 • Giáo dục học (đổi mới giáo dục, quản lý giáo dục) 
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 * Báo cáo hội thảo

 • 2017, 新漢語水平考試與華語文能力測驗詞彙大綱對比研究. Hội thảo Khoa học quốc tế về giáo dục ngữ văn lần thứ hai: Giảng dạy và đánh giá trình độ tiếng phổ thông. (普通話培訓測試第二屆語文教育國際研討會).
 • 2017, Bước đầu nghiên cứu các chương trình đào tạo cử nhân liên kết quốc tế thành công trên thế giới và thực tiễn từ chương trình liên kết tại Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về Xu hướng phát triển giáo dục trong thế giới toàn cầu hóa.
 • 2016, Tìm hiểu về giáo dục liên ngành ở bậc đại học Hoa Kỳ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5: Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu.
 • 2015, Giáo dục đại học - cơ hội tiếp cận bình đẳng giới của phụ nữ Trung Đông. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nữ quyền: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
 • 2014, Văn hóa Phương Đông - Nhìn từ đặc trưng và xu thế phát triển. Hội thảo cán bộ trẻ Đại học Sư phạm Hà Nội.