dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học
TS. Phạm Thị Thúy

Học vị: Tiến sĩ (2012) 

Chuyên ngành: Lịch sử    

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 • 1993, Cử nhân Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2003, Thạc sĩ Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2012, Tiến sĩ Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 1994-2009, Giảng viên Học viện Khoa học Quân sự.
 •  2009-nay, Giảng viên khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội.

GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

 Đại học

 • Lịch sử văn minh thế giới: 30 tiết
 • Lịch sử Việt Nam cổ đại: 30 tiết
 • Văn hoá, văn minh Việt Nam: 30 tiết
 • Lịch sử Việt Nam từ đổi mới đến nay
 • Tiến trình lịch sử Việt Nam: 90 tiết
 • Việt Nam và ASEAN: 30 tiết
 • Văn hoá phương Đông
 • Tiếng Việt thực hành: 45 - 90 tiết

Sau đại học

 • Quá trình hình thành, phát triển đô thị và văn minh đô thị Việt Nam: 60 tiết

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Lịch sử thế giới
 • Lịch sử Việt Nam
 • Văn hoá, văn minh thế giới
 • Văn hoá, văn minh Việt Nam
 • Thái Lan và các nước Đông Nam Á

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ THỈNH GIẢNG

 • Đại học Văn hoá (Cử nhân)
 • Đại học Đại Nam (Cử nhân)
 • Học viện Khoa học Quân sự (Cử nhân)

GIÁO TRÌNH ĐÃ BIÊN SOẠN

 • Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới, Học viện Khoa học Quân sự, 2006.
 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1, Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Sách

 • 2016, Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử văn minh thế giới (Sách tham khảo), NXb Đại học Quốc gia Hà Nội, 230 tr.

Bài báo chuyên ngành

 • 2014,  Chính sách và biện pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thái Lan thời kì đầu công nghiệp hoá (1961-1971), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2/2014.
 • 2012, Quá trình đô thị hoá Băng Cốc và những bài học kinh nghiệm, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1/2012
 • 2010, Thái Lan và kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia lần thứ nhất (1961-1966), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số /2010.
 • 2008,  Một số lưu ý khi sử dụng PowerPoit trong công tác giảng dạy, Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Học viện Khoa học quân sự. số 01/2008.                                             
 • 2007, Về cuộc khủng hoảng tôn giáo ở miền Nam Thái Lan: một số nguyên nhân và tác động, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3/2007.     
 • 2006,  Vài nét về ngôn ngữ và chữ viết của các quốc gia Đông Nam Á, Tạp chí Ngoại ngữ quân sự, Học viện Khoa học quân sự, số 10/2006.                                             

Đề tài nghiên cứu khoa học

 • 2015, Quá trình đô thị hoá ở Băng Cốc và những bài học kinh nghiệm, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài cấp trường.
 • 2010, Chiến lược phát triển và những thành tựu kinh tế, xã hội của Thái Lan (giai đoạn 1961-1966), Chủ nhiệm đề tài, Đề tài cấp trường.

Bài hội thảo khoa học

 • 2017, Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch Việt Nam – Campuchia: Cơ sở và triển vọng, Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu và Giảng dạy Việt Nam học- Đại học Khoa học Xã hội nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, 08/2017.                                           
 • 2016,  Một số đặc điểm của các đô thị cổ Đông Nam Á, Kỷ yếu Hội thảo Văn hoá và Ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á, Đại học Tân Trào, Tuyên Quang 09/2016.               
 • 2015, Văn hoá Việt Nam và quá trình tiếp biến trong lịch sử, Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học- Những phương diện văn hoá truyền thống - Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 8/2015.
 • 2015,  Hình ảnh người phụ nữ trong xã hội truyền thống Ấn Độ qua bộ luật Manu, Kỷ yếu Hội thảo Nữ quyền- Những vấn đề lý luận và thưc tiễn, Đại học Sư phạm Hà Nội 10/2015.  
 • Từ khoán hộ đến đổi mới trong nông nghiệp Việt Nam - Suy ngẫm về một quá trình, Kỷ yếu Hội thảo               
 • 2013,  Một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả tổ chức thuyết trình nhóm cho sinh viên, Kỷ yếu Hội thảo Cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc, Hải Phòng năm 2013.
 • 2010, Chính sách phát triển nguồn nhân lực và việc làm của Thái Lan (giai đoạn 1961-1971), Kỷ yếu Hội nghị KH Nghiên cứu sinh ĐH Sư phạm Hà Nội lần thứ II,  09/2010.           
 • 2009, Bước đầu tìm hiểu quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thái Lan, Kỷ yếu Hội nghị KH Nghiên cứu sinh ĐH Sư phạm Hà Nội lần thứ nhất, 12/2009.