dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học

ThS. Bùi Thị Thu Vân

Sinh ngày: 23/03/1983

Quê quán: Thái Bình

Học vị: Thạc sĩQUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 • 2005,  Cử nhân Địa lý, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2007, Thạc sĩ Địa lý (Địa lý tự nhiên), Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Từ 2006 đến nay, Giảng viên khoa Việt Nam học.

GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

 • Địa lý Việt Nam 1: 30 tiết (khoa Việt Nam học, ĐHSP HàNội)
 • Giáo dục vì sự phát triển bền vững: 30 tiết (khoa Việt Nam học, ĐHSP Hà Nội)

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Địa – văn hóa
 • Địa – du lịch
 • Địa – Môi trường
 •  Phát triển bền vững

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ THỈNH GIẢNG

 •  Đại học Khoa học và Xã hội nhân văn (cử nhân)
 •  Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (cử nhân)

CÔNG TRÌNH KHOA HỌc

* Bài báo chuyên ngành

 • 2017. Bùi Thị Thu Vân. Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang : Hiện trạng và các vấn đề đặt ra. Tạp chí Khoa học và xã hội nhân văn, Trường Đại học Khoa học và xã hội nhân văn, ĐHQGHN, số 2, pp: 226-228
 • 2017. Bùi Thị Thu Vân. Đề xuất các chương trình giáo dục cộng đồng nhằm phát triển nguồn nhân lực du lịch ở các làng văn hóa du lịch tỉnh Hà Giang. Tạp chí Giáo dục  (Bộ Giáo dục và đào tạo), số 2.
 • 2015. Bùi Thị Thu Vân. Phát huy bền vững không gian Hội Gióng đền Sóc trong quá trình phát triển du lịch. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, số 5, pp: 129-135.
 • 2013. Bùi Thị Thu Vân. Phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, số 2, pp: 124 -131.
 • 2010. Bùi Thị Thu Vân. Behavioral cultuaral of Red river delta,s residents to the natural environment. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, số 1, pp: 116 – 122.

* Báo cáo Hội thảo

 • 2016. Tính bền vững của mô hình du lịch dựa vào cộng đồng ở tỉnh Hà Giang trong quá trình biến đổi toàn cầu. Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5.
 • 2015. Community participation in Community based tourism development (A case study of Dong Van old town, Ha Giang province, Vietnam). International Conference on Hospitality, Leiure, Sports, and Tourism (January 21 – 23, 2015, Bangkok, Thailand). Proceedings ISSN 2309 – 3757.
 • 2014. Community based tourism: a tool for sustainable development (a case study of Ha Giang province, Vietnam). The Conference on Sustainable Tourism & Hospitality in Asia: October 29-31, 2014, Japan), Proceedings ISSN 2188-6911.
 • 2014. Một số biện pháp phát triển du lịch cộng đồng - làng nghề tỉnh Hà Giang. Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Làng nghề và phát triển du lịch” do trường Đại học KHXH&NV TP. HCM và trường Đại học Silparkon Thái Lan tổ chức, mã số ISBN: 978-604-73-2448-4 (NXB Đại học QG TP HCM – 2014.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • 2012. Sự biến đổi của văn hóa lễ hội Hà Nội dưới tác động của hoạt động du lịch. (Đề tài cấp Trường). Chủ trì đề tài.
 • 2010. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên của cư dân đồng bằng sông Cửu Long. (Đề tài cấp Trường). Tham gia.
 • 2008. Vùng địa – văn hóa đồng bằng sông Hồng. (Đề tài cấp Bộ). Tham gia.